การประชุมทางไกล"นายกรัฐมนตรีพบครู"  [อ่าน 1348 ครั้ง]
  โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 881 ครั้ง]
  การดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  [อ่าน 810 ครั้ง]
  แก้ไขประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  [อ่าน 756 ครั้ง]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียง จังหวัดบุรีรัมย์  [อ่าน 450 ครั้ง]
  แจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  [อ่าน 562 ครั้ง]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ  [อ่าน 1510 ครั้ง]
  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1)  [อ่าน 292 ครั้ง]
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  [อ่าน 509 ครั้ง]
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  [อ่าน 761 ครั้ง]
  การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  [อ่าน 657 ครั้ง]
  การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [อ่าน 459 ครั้ง]
  แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558  [อ่าน 607 ครั้ง]
  โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 647 ครั้ง]
  การรายงานตัวชี้วัด ARS ๔ (๒) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  [อ่าน 797 ครั้ง]